mapicon  Националният съюз на трудово-производителните кооперации укрепва и развива системата на Съюза в духа на кооперативните принципи и ценности, като:

• съдейства на членовете си за постигане на целите и задачите на Съюза;
• разработва насоки за развитие на кооперативните дейности;
• представлява и защитава интересите на членовете си пред международните, европейските, държавните, обществените и други органи и организации;
• осъществява функциите, предвидени в устава, както и други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

     Бизнес информационният каталог на НС на ТПК е насочен към развиване на сътрудничеството с настоящите делови партньори на специализираните кооперации на хора с увреждания в Съюза, както и към създаване на ново сътрудничество.

    Организациите, проявяващи интерес към създаване на партньорство с включените в каталога кооперации могат да инициират контакт с НС на ТПК или директно със съответната кооперация.